ZÁPIS Z ČLENSKÉ SCHŮZE 18.10.2019

Mushing team Ostrava, z.s. U Závor 589, Dolní Lutyně, 735 53

IČO: 035 23 233 Tel: 603 935 314, e-mail: mushingteamostrava@seznam.cz

Zápis z členské schůze Mushing team Ostrava, z.s.

Datum, čas a místo konání členské schvalovací schůze:

18.10. 2019, 17:00 Koloběžkárna, Ferdinanda Koláře 279/1, Ostrava

Svolavatel / předseda zasedání:

Martin Urbančík

Přítomni:

Na schůzi je přítomno 15 členů z celkového počtu 66 členů, viz. prezenční

listina. Schůze zahájena v 17:30 hod.dle čl. 7 odst. 5 stanov.

Schůze je dle platných stanov usnášeníschopná.

Program:

 1. Zahájení členské schůze
 2. Schválení předsedajícího, zapisovatele a ověřovatele zápisu
 3. Schválení programu členské schůze
 4. Klub (členská databáze, stav, licence)
 5. Účetnictví. Současný stav, kontrola za rok 2018, plán 2020.
 6. Seznámení se schůzi předsedů klubů v Praze
 7. Členské příspěvky (výše, doba platby)
 8. ČASS – svaz, současný svaz, podmínky licencí, závody apod.
 9. ČUS (přijetí, podmínky, výhody, dotace)
 10.  Společné tréninky
 11.  Závody pořádané klubem
 12.  Volba předsedy klubu
 13. Výběr osoby oprávněné k podání  vložení zápisu z členské schůze  do listin spolku v restříku spolků
 14. Další návrhy účastníků
 15. Závěr

Průběh jednání:

1) Zahájení členské schůze, vyplnění a ověření Listiny přítomných

Zasedání členské schůze zahájil předseda MTO Martin Urbančík. Všech 15

přítomných členů se zapsalo do prezenční listiny. Schůze je dle platných stanov

usnášení schopná.

2) Schválení předsedajícího, zapisovatele a ověřovatele zápisu.

Svolavatel navrhl na pozici zapisovatele Kristinu Fryzovou a na pozici

ověřovatele zápisu. Tomáš Netri. Jako předsedající byl navrhnut

svolavatel Martin Urbančík

Usnesení 1: Přítomní schválili navrženého předsedajícího, zapisovatele

a ověřovatele.

Hlasování: PRO: 15 , PROTI: 0 , ZDRŽELI SE: 0

3) Schválení programu členské schůze

Usnesení 2: Přítomní schválili program navržený předsedou spolku (viz.

výše).

Hlasování: PRO: 15 , PROTI: 0 , ZDRŽELI SE: 0

Zápis z členské schůze Mushing team Ostrava, 18.10.2019…………….. Strana 1 (celkem 3)

4) Klub (členská databáze, stav, licence)

Martin Urbančík členy seznámil se současným stavem klubu, jeho počtem – 66 členů a držiteli závodních licencí 45 ks.

5) Účetnictví. Současný stav, kontrola za rok 2019, plán na rok 2020

Předseda klubu Martin Urbančík předložil účetnictví za rok 2019, dále sdělil

současný stav financí klubu. Plán pokračovat i nadalé v nastoleném směru.

Usnesení 3: Přítomní schválili stav účetnictví, nikdo nemá námitek.

Hlasování: PRO: 15, PROTI: 0, ZDRŽELI SE: 0

6) Seznámení se schůzi předsedů klubů v Praze

Martin Urbančík přítomné seznámil se závěry schůze předsedů klubů ČASS.

7) Výše členských příspěvků klubu na rok 2020

Předseda klubu Martin Urbančík předložil návrh, ponechat příspěvky ve výši 200 Kč

jako doposud  a platit zároveň s příspěvky svazu tzn. v září (školní rok).

Usnesení 4: Přítomní schválili čl. příspěvky pro další období ve výši

200,-Kč a platba v září (od září do srpna – školní rok)

Hlasování: PRO: 15  , PROTI: 0 , ZDRŽELI SE: 0

8) ČASS – svaz, současný svaz, podmínky licencí, závody apod.

Martin Urbančík seznámil přítomné se současnou situací v ČASS, zejména nové vedení, zrušení aktivních licencí, které byly nahrazeny členskými příspěvky, rozdělení členů na řádné (50) a čestné (16) členy a jejich statusy, podmínky, možnosti závodění.

9) České unie sportu

Předseda klubu Martin Urbančík vysvětlil proč klub samostatně vstoupil pod

ČUS (přijetí, podmínky, výhody, dotace např. Dotace Můj klub)

10) Společné tréninky pro členy a veřejnost.

Kristina Fryzová zhodnotila letošní proběhlé tréninky a uvedla plán na další rok.

Tréninky budou i nadále probíhat v Polance, budou probíhat v nepravidelných

termínech pouze na podzim až jaro, v létě nikoliv. Termíny budou vždy dopředu

vyvěšeny na stránkách klubu, FB klubu a ve skupině na FB Společné nejen

Canicross tréninky Ostrava.

11) Závody pořádané klubem

Letošní rok pouze závod Chupachups. Další rok Chupachups a určitě další závody, již v minulosti pořádané (Bohumín, Doubrava, Bernartice)

12) Volba předsedy klubu

Členská schůze navrhla opětovně zvolit stávajícího předsedu Martina Urbančíka.

Žádný jiný navrhnutý předseda nebyl. Členská schůze navrhla hlasovat o znovuzvolení předsedy klubu.

Usnesení 5: Přítomní schválili jako předsedu klub Martina Urbančíka.

Hlasování: PRO: 15  , PROTI: 0 , ZDRŽELI SE: 0

Zápis z členské schůze Mushing team Ostrava, 18.10.2019…………….. Strana 2 (celkem 3)

13) Výběr osoby oprávněné k  vložení zápisu z členské schůze  do listin spolku v restříku spolků

Členská schůze se usnesla, že vložení zápisu z členské schůze  do listin spolku v restříku spolků zajistí Martin Urbančík.

Usnesení 6: Přítomní schválili jako oprávněnou osobu k vložení údajů Martina Urbančíka.

Hlasování: PRO: 15 , PROTI: 0 , ZDRŽELI SE: 0

14) Další návrhy účastníků schůze

Žádné

15) Stanovené úkoly

a) Zvolená osoba – bod 12) Předseda spolku Martin Urbančík zajistí vložení zápisu z členské schůze  do listin spolku v restříku spolků

b) Tomáš Netri a Tomáš Twardek zjistí možnosti pořádání závodu v Doubravě

c) Martin Urbančík zjisti možnosti pořádání závodů v Bohumíně, Bernartice.

14) Závěr

Martin Urbančík poděkoval přítomným za účast a hlasování a členskou schůzi

spolku ukončil.

Zapisovatel: Kristina Fryzová

Ověřovatel: Tomáš Netri

Datum a podpis: 18. 10. 2019

Zápis z členské schůze Mushing team Ostrava, 18.10.2019…………….. Strana 3(celkem 3)